Skoolgelde en Finansies/School fees and Finances

 

Skoolfonds per maand:

Skoolgelde beloop R1 150. 00 per leerder per maand, betaalbaar vir 11 maande. /
School fees amounts to R 1 150.00 per learner per month, payable over 11 months.

10% afslag voor 31 Januarie 2019 = R 11935.00 /
10% discount before 31 January 2019 = R 11935.00.

Eenmalige jaarlikse administrasiefooi (addisioneel)
1ste kind :R 550.00
2de kind : R 440.00
3de kind : R 330.00

Once - off annual administration fee (additional)
1st child : R 550.00
2nd child :R 440.00
3rd child : R 330.00

Larrie Land 

Halfdag / Half day =  R 1280.00 x 11
Voldag / Full day = R 1960 x 11

Naskool / Aftercare

R 600 x 11 maande / months

Hostel

R 1800 x 10 maande / months

Vrystelling of gedeeltelike vrystelling van skoolgelde / Exemption or partial exemption of school fees:

Elke jaar moet opnuut aansoek gedoen word om vrystelling of gedeeltelike vrystelling van skoolgelde deur ouers wat volgens die skale daarvoor kwalifiseer. Die voorgeskrewe departementele vorms is by die adminkantore beskikbaar en moet voor of op 24 Februarie ingehandig word.

Parents who qualify for full or partial exemption of school fees according to the prescribed scales, are reminded that applications need to be renewed each year. The prescribed departmental forms are available from the admin offices and must be returned before or on 24 February.