Skoolgelde en Finansies/School fees and Finances

Skoolfonds per maand:

Skoolgelde beloop R1 000. 00 per leerder per maand, betaalbaar vir 11 maande. /
School fees amounts to R 1 000.00 per learner per month, payable over 11 months.

Indien meer as een kind uit dieselfde gesin by Laerskool Tzaneen ingeskryf word, beloop die skoolfonds per maand as volg: /
Should more than one child from the same family enroll at Tzaneen Primary School, the school fees per month will be as follows:

2 kinders / children: R2 000.00
3 en meer kinders / 3 and more children: R3 000.00

Skoolfonds per kwartaal / School fees per quarter:
1 kind / children: R3 000.00
2 kinders / children: R6 000.00
3 en meer kinders / 3 and more children: R9 000.00

Skoolfonds per jaar / School fees per year:
1 kind / children: R11 500.00
2 kinders / children: R22 900.00
3 en meer kinders / 3 and more children: R34 000.00

Eenmalige jaarlikse administrasiefooi (addisioneel)
1ste kind :R 500.00
2de kind : R 400.00
3de kind : R 300.00
4de Kind : R 200.00

Once - off annual administration fee (additional)
1st child : R 500.00
2nd child :R 400.00
3rd child : R 300.00
4th child : R 200.00

Vrystelling of gedeeltelike vrystelling van skoolgelde / Exemption or partial exemption of school fees:

Elke jaar moet opnuut aansoek gedoen word om vrystelling of gedeeltelike vrystelling van skoolgelde deur ouers wat volgens die skale daarvoor kwalifiseer. Die voorgeskrewe departementele vorms is by die adminkantore beskikbaar en moet voor of op 24 Februarie ingehandig word.

Parents who qualify for full or partial exemption of school fees according to the prescribed scales, are reminded that applications need to be renewed each year. The prescribed departmental forms are available from the admin offices and must be returned before or on 24 February.